The Vietnamese Heritage Museum (VHM) is a non-profit 501(c)(3) organization dedicated to the preservation and exhibition of our Vietnamese refugees’ heritage. VHM collects and shares the testimonies and artifacts that tell the stories of the Vietnamese refugees. We wish to preserve this heritage for present and future generations to reflect upon. 

ĐÔI DÒNG VỀ VIỆN BẢO TÀNG DI SẢN NGƯỜI VIỆT

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (VHM) là một tổ chức bất vụ lợi với mục đích bảo tồn và giới thiệu di sản của Người Việt Tị Nạn. VHM sưu tập, lưu giữ, và phổ biến các tài liệu, hiện vật, và chuyện kể về Người Việt Nam Tị Nạn trong mục đích gìn giữ những di sản này cho các thế hệ hiện tại và tương lai để biết về cội nguồn.

OUR JOURNEY TO FREEDOM

Today, about four million Vietnamese live overseas. Even though the first recorded Vietnamese migration overseas dated back to 1226, Prince Ly Long Tuong and his family immigrated to Korea, the majority left Vietnam at the Fall of Saigon in April of 1975 and continued until 2009. There are three distinct waves in this mass exodus: The Fall of Saigon (1975); Boat People (1978-1992); O.D.P., H.O., and Amerasians (1990-2009).

  

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO

Hiện nay, có khoảng 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở hải ngoại. Cuộc vượt biên hy hữu đầu tiên của người Việt đi tìm đất sống đã được ghi chép thành sử liệu với Hoàng tử Lý Long Tường và gia đình đến Triều Tiên năm 1226. Lịch sử của thế giới cũng đã ghi chép lại làn sóng cuộc di cư ồ ạt của những người Việt đi tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, qua ba giai đoạn: Sài Gòn Thất Thủ (1975); Thuyền Nhân (1978-1992); Chương Trình O.D.P., H.O., và Con Lai (1990-2009).