We rely on our local community and dedicated volunteers to realize our vision of preserving and promoting our Vietnamese refugees’ heritage and carrying this vision into action. There are many ways which you may be able to assist us, such as: sharing your own personal life-changing experience, donating any meaningful artifacts or joining our team of volunteers. We need expertise in the technical and business administration areas. 

Together we will strive to achieve our objectives and propel the organization forward. If you have an interest in participating or contributing, please contact us via email at VHM1.org@gmail.com or via our toll free number at (833) VHM-VIET or (833) 846-8438.

  THAM GIA 

Sự tồn tại và phát triển của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt hoàn toàn tùy thuộc vào những đóng góp tích cực, lâu dài và vô vị lợi của các thiện nguyện viên. Vì vậy chúng tôi kêu gọi những ai có cùng hoài bão, hãy góp một bàn tay để bảo tồn di sản của Người Việt Tị Nạn. Có nhiều cách để quý vị có thể giúp đỡ chúng tôi thực hiện được công việc ý nghĩa này như: chia sẻ những câu chuyện kể, đóng góp các hiện vật liên quan đến hành trình tìm tự do, hay trở thành tình nguyện viên của VHM. Chúng tôi luôn cần các tình nguyện viên có kinh nghiệm trong nhiều lãnh vực chuyên môn.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ email: VHM1.org@gmail.com hoặc số điện thoại miễn phí  (833) VHM-VIET hay (833) 846-8438.