The purpose of the Vietnamese Heritage Museum is to search, collect and preserve the   
    testimonies and artifacts that document the history of the refugees, who fled Vietnam after the
    Vietnam War, and to educate, inform, and share our heritage with others.


   SỨ MẠNG CỦA VIỆN BẢO TÀNG DI SẢN NGƯỜI VIỆT

    Sứ mạng của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt là sưu tầm, thu góp và bảo tồn những chuyện kể,
    những tài liệu và những hiện vật ghi dấu lịch sử của người Việt tị nạn kể từ biến cố năm 1975.
    Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt cũng phổ biến di sản này đến những ai quan tâm và theo đuổi các
    công trình nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của người Việt kể từ cuộc di tản vĩ đại
    tháng 4 năm 1975.