All donations, regardless of size or amount, artifacts or money, are tax deductible in accordance with the current
   U. S. tax law.

  ĐÓNG GÓP

 

   Theo luật định của tiểu bang và liên bang, tất cả những tặng phẩm, hiện vật và hiện kim, gía trị dù ít hay nhiều,
   đều có thể được khấu trừ thuế.