The-Boat-6-small
You are entering a place that shows the history of the Vietnamese people, who paid a great price for freedom.

That price was their own life, their tears, their blood...

This is how they survived, and who they are today.


Bạn đang bước vào nơi cho bạn thấy những sự kiện lịch sử từ những người Việt Nam đã trả một giá rất mắc trên đường đi tìm Tự Do. Sự Tự Do đã được trả bằng chính mạng sống của họ, bằng nước mắt và máu...

Nhưng họ đã làm gì sau khi sống sót....